Általános Szerződési Feltételek 2018-11-10T20:05:37+00:00

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. A szerződés létrejötte

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a SARPI Dorog Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-002165; székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 131.; fióktelepe: 2142 Nagytarcsa, külterület, 0126/68. hrsz.; postacím: 2511 Dorog, Pf.: 31.; adószáma: 10678523-2-11; KSH száma: 10678523-9002-113; KÜJ száma: 100 201 374; KTJ száma: Dorog – 100 391 724 és Nagytarcsa – 102 654 957; a továbbiakban: Szolgáltató) által teljesített valamennyi szolgáltatás nyújtásra, amelyeket a Szolgáltató a túloldalon megnevezett szerződő fél (a továbbiakban: Megrendelő) felé teljesít.

1.2. Az ÁSZF-től a felek csak akkor és csak azokra a rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan a felek a közöttük a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg vagy azt követően létrejött egyedi szerződésben vagy keret­szerződésben kifejezetten a jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen ÁSZF – így különösen a hulladéktípusok (4. pont) szerinti besorolása – a hulladékok szállításának, átvételének, hasznosításának, ártalmatlanításának, kereskedelmének, előkezelésének, gyűjtésének (a továbbiakban együttesen: hasznosítás és ártalmatlanítás) a Szolgáltatónál alkalmazott technológiájához igazodik. A technológia kötöttségei miatt az ÁSZF-től a Szolgáltató csak kivételes esetekben tud eltérést biztosítani.

1.3. A szerződéses viszony a felek között írásos szerződéssel, vagy a megrendelői ajánlat Szolgáltató által történt kifejezett és egyértelmű írásos elfogadásával, vagy a szolgáltatói ajánlat Megrendelő által történt elfogadásával jön létre. A Megrendelő által történő elfogadásnak minősül különösen a szolgáltatói szállítólevél, hulladék átvételi bizonylat (például „SZ” kísérőjegy), fuvar-, illetve szállítólevél vagy számla Megrendelő általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen ÁSZF-re.

1.4. A szerződés 1.3. pont szerinti létrejöttét megelőzően a felek által tett nyilatkozatok hatályukat vesztik és a felek jogviszonyára kizárólag az 1.3. pont szerint létrejött szerződés vonatkozik.

1.5. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

1.6. A felek közötti, jogilag releváns kapcsolattartás írásban történik. A felek az általuk a szerződésben elektronikus levél (email) vagy fax fogadására kijelölt címeket olyannak tekintik, amelyről érkező küldemény a másik fél számára a szerződés tárgyában bármilyen további vizsgálat vagy igazolás nélkül a küldeményben küldőként feltüntetett személy írásbeli nyilatkozatának minősül. A felek az elektronikus úton vagy faxon érkező küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, ha a címzett fél az az elektronikus levél vagy fax elolvasását – a fax vagy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolásán túlmenően – legalább ugyanilyen módon visszaigazolta. A felek kötelezettséget vállalnak az elektronikus levelek és faxok olvasásának azonnali visszaigazolására.

 1. A Szerződés tárgya és teljesítése

2.1. A Szolgáltató a túloldalon szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat és feleslegessé vált egyéb anyagokat és termékeket (a továbbiakban együttesen: hulladék), hasznosítás és ártalmatlanítás céljából . veszi át a Megrendelőtől.

2.2. Amennyiben a Megrendelő nem vállal garantált kötelezettséget a szerződésben rögzített hulladékmennyiségek vagy minimális huladékmennyiségek beszállítására, úgy a Szolgáltató a beszállításra kerülő hulladék átvételét  a mindenkori átvételi kapacitásától függően vállalja.

2.3. A Szolgáltató területére beszállításra kerülő hulladék feletti rendelkezési jogot a Megrendelő a hulladék jelen rendelkezéseknek megfelelő, hasznosítási vagy ártalmatlanítási célú átadás-átvételével (a továbbiakban: átvétel) átruházza a Szolgáltatóra. Az átvétellel a hulladék feletti rendelkezési jog és az ezzel járó felelősség a Szolgáltatóra száll át.

2.4. A jelen szerződés alapján kizárólag a túloldalon meghatározott minőségi paraméterek szerinti hulladékok átvételére kerül sor, az ott meghatározott alapáron és esetleges feláron.

2.5. A szerződés teljesítésének, illetve több szállítási tételből álló szerződés részteljesítésének időpontja az, amikor a Szolgáltató a hulladékot a Megrendelőtől a 2.3. pont szerint átveszi. Az átvétel helye a Szolgáltató dorogi székhelye vagy nagytarcsai fióktelepe, kivéve, ha a felek eltérő teljesítési helyben állapodnak meg. A hulladék beszállításáról eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő gondoskodik.

2.6. A Szolgáltató jogosult és köteles a beszállított hulladék mennyiségét meghatározni, abból mintát venni, minőségét ellenőrizni. Az átvétel és a számlázás alapjául kizárólag a Szolgáltató által a Szolgáltatónál mért tömeg és hulladék minőség (különösen összetétel és halmazállapot) szolgál.

2.7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy

 1. a) a túloldalon meghatározott hulladékot kizárólag a 4. és-7. pontokban meghatározott, általános beszállítási feltételeknek megfelelően csomagolva küldi a Szolgáltatónak,
 1. b) minden beszállításra kerülő hulladékról minden tétel esetében a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hiánytalan „SZ” kísérőjegyet, vagy az adott hulladéktípus tekintetében a jogszabály által előírt más hiánytalan kísérőokmányt állít ki,
 1. c) a beszállításra kerülő hulladék HAK kódját szerződéskötéskor a Szolgáltatóval közli, ennek megállapításáért a Megrendelő felel,
 1. d) a hulladékokat a Szolgáltató területére a hatályos nemzetközi (ADR) és hazai szállítási előírásoknak megfelelően szállítja, illetve szállíttatja.

2.8. A Szolgáltató joga a hulladék átvétel időpontjának meghatározása. A Szolgáltató igyekszik a Megrendelő igényeinek megfelelő időpont meghatározására. Ennek érdekében a felek minden beszállítást telefonon, faxon vagy emailben előre egyeztetnek és ütemeznek, különösen kórházi hulladékok esetében. Az egyeztetett ütemezés akadályáról a felek haladéktalanul értesítik egymást. Amennyiben ütemezésen kívül érkezik hulladék, úgy a Szolgáltató jogosult az átvételt megtagadni és a 4.3. pont szerint eljárni, vagy pedig 10 % rendkívüli felárat felszámítani.

2.9. Ha a szerződésben a Szolgáltató a hulladéknak a szerződésben megjelölt helyről a Szolgáltatónak a szerződésben megjelölt székhelyére vagy fióktelepére történő beszállítását vállalja, akkor a beszállítás céljából történő átadás a szerződésben megjelölt helyszínen, a hulladéknak a Szolgáltató szállítójárművére való felrakással történik. Mivel a felrakás során nincs lehetőség a hulladék mennyiségi és minőségi ellenőrzésére, ezért a beszállítás céljából történő hulladék elfogadás a Szolgáltató részéről nem jelenti a hulladéknak a hasznosítás és ártalmatlanítás céljából történt átvételét, az ilyen esetben is az általános szabályok, különösen a 2.5.-2.6. pont szerint történik.

 1. JOGSZAVATOSSÁG

3.1. A Megrendelő kijelenti és kötelezi magát arra, hogy kizárólag olyan hulladékot ad át a Szolgáltatónak, amelyekkel jogosult minden korlátozás nélkül rendelkezni, amely per-, igény- és tehermentes, és amelynek eredetéről tudomása van.

3.2. A Szolgáltató kijelenti és igazolja, hogy jogosult a túloldalon meghatározott hulladékok átvételére. A Szolgáltató mindenkor hatályos engedélyei a www.sarpi.hu honlapon megtekinthetők.

 1. HULLADÉKTÍPUSOK

4.1. A Szolgáltató az átvétel és kezelhetőség szempontjából kiindulva a jelen ÁSZF hatálya alatt az alábbi hulladéktípusokat határozza meg:

 1. a) Folyékony hulladék: érvényes a mindenkori átvételi környezeti hőmérsékletre vonatkoztatva. Vízszerűen folyik, szivattyúzható, viszkozitása 0-2000 cP, pH > 5.5, szilárd anyag tartalma < 5 térf.%, nem tartalmaz 3 mm-nél nagyobb szilárd szemcsét. Tömény savak és lúgok, valamint a felsorolt bármelyik paraméte­rtől eltérő tulajdonságú folyadékok beszállítására külön megállapodás esetén van lehetőség. Folyékony hulladék beszállítható szabványos tűzoltókapcsos leürítési lehetőséggel rendelkező tartályautóban (a továbbiakban: tartályautó), IBC tartályban (megfelelő állapotban, leürítéséről a Megrendelő vagy az általa megbízott szállító gondoskodik), hordóban (külön megegyezés esetén azonnali kiürítésre van lehetőség 800-1200 óra között), kannában (raklapon, borulásmentesen lepántolva), 2,3 m3-es speciális hulladéktároló konténerben (kazánbiztosi vizsgával, megfelelő csatlakozókkal).
 1. b) Ömlesztett szilárd hulladék: A szilárd hulladék beszállítható ömlesztve (a Beszállító feladata a hulladéktároló helyre ürítése, kézi rakodása), konténerben (UNIKON típusú tehergépkocsival mozgatható, 4-5 m3-es, max. 5 tonna össztömegű, vagy multiliftes tehergépkocsival 20-30m3-es), raklapon (borulás és szétszóródásmentesen lepántolva, csomagolva), zsákban, bálázva (külön, raklapon), hordóban (raklapon, ld. a hordós beszállítás feltételeit). Az ömlesztett hulladék nem tartalmazhat big-bag zsákot, bálázott papírt, bálázott rongyot, bálázott fémet, préselt hordót. Szemcseméret max. 600 mm. Porszerű hulladék csak hordóban szállítható be. A szilárd hulladék nem tartalmazhat szabad folyadékot, pasztát. Göngyöleg beszállítására csak üres állapotban van lehetőség. Lobbanáspont >55 OC. A hulladéknak darálhatónak kell lennie (fém hulladékok falvastagsága max. 0,5 mm lehet).
 1. c) Kórházi hulladékok: Kórházi hulladék konténerben (csak szabványos OTTÓ típusú 770 l-es, illetve szabványos 600 l-es), badellában, illetve egyéb, a jogszabályi és biztonsági előírásoknak megfelelő csomagolásban (a konténerbe történő átpakolás a Megrendelő vagy az általa megbízott szállító feladata) szállítható be. A hul­ladék nem tartalmazhat szabad folyékony fázist, nem lehet undort keltő.
 1. d) Hordóban szállított hulladék: A hordó legfeljebb 200 l térfogatú, 59 cm átmérőjű, 89,5 cm magasságú, és 200 kg lehet. A hordóban szállított A és B tűzveszélyességi osztályú vagy mérgező hulladék fűtőértéke paszta és szilárd halmazállapot esetén hordónként nem haladhatja meg a 2.000 MJ-t. A hordókat raklapon kell beszállítani. A hordók nem folyhatnak, roncsolásmentesen nyithatónak kell lenniük. Egy szállítmányban csak kémiailag összeférhető anyagok lehetnek.
 1. e) Laborvegyszer: Pontos listával, előzetes egyeztetés után. Szállítás hordóban, dobozban környezetszennyezést kizáró módon.

4.2. Tilalmi lista: Radioaktív vagy robbanást előidéző iniciáló anyagok, gyújtószerek, tűzijáték­szerek, öngyulladó anyagok, nyomáspróba nélküli nyomás alatti palackok, ömlesztett formában nyomás alatti sprayes flakon, intenzív szaghatású hulladék.

 1. MINŐSÉGI HIBÁK

5.1. A Szolgáltató által alkalmazott technológia rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges a beszállításra kerülő hulladék pontos paramétereinek ismerete. A Szolgáltató mind az átvételt megelőzően, mind az átvételt követően jogosult a hulladékokat a saját laboratóriumában részlegesen vagy teljes körűen bevizsgálni. A Szolgáltató által elvégzett laborvizsgálat eredményét a felek a jelen szerződés alkalmazása során hitelesnek fogadják el és a számlázás alapjának tekintik.

5.2. Ha a hulladék beszállítása nem felel meg a 2.7. pontban meghatározott követelményeknek, vagy a beszállításra kerülő hulladék 4. fejezet szerinti típusa, vagy a típustól függetlenül a minősége, mennyisége, összetétele, csomagolása vagy bármilyen egyéb paramétere eltér a Megrendelő által kiállított „SZ” kísérőjegyen feltüntetett adatoktól, vagy a túloldalon megállapított adatoktól, vagy a Szolgáltató esetleges ilyen irányú felhívására az átvételkor a Megrendelő által tett írásbeli kiegészítő nyilatkozattól, vagy a hulladékból átadott reprezentatív minta, vagy a hulladékból vett minta paramétereitől (a továbbiakban együtt: eltérő hulladék), úgy a Szolgáltató az eltérésről a Megrendelőt faxon vagy emailben tájékoztatja.

5.3. A 5.2. pont szerinti eltérés esetén a Szolgáltató jogosult az eltérő hulladék Megrendelőhöz történő visszaküldésére, a Megrendelő költségére. Az eltérő hulladékot a Megrendelő köteles visszafogadni.

5.4. Ha az eltérő hulladékot a Szolgáltató nem küldi vissza, úgy a tájékoztatásban közli az eltérő hulladék befogadásának eltérő feltételeit, így különösen az eltérő hulladékra vonatkozó, annak tényleges paraméterei szerint számított díjat, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Megrendelő haladéktalanul faxon vagy emailben nyilatkozzon az eltérő feltételek elfogadásáról. Ha a Megrendelő az eltérő feltételeket nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a 5.3. pont alkalmazására.

5.5. Ha a Megrendelő a tájékoztatástól számított két munkanapon belül faxon vagy emailben nem jelent be véleményeltérést, úgy a szerződés a  5.2. pont szerinti tájékoztatásnak megfelelően módosul és azt a Szolgáltató a módosulás szerint teljesíti.

5.6. Mivel környezetvédelmi szempontok az eltérő hulladék mielőbbi kezelését indokolják és az eltérő hulladék külön tárolása nehézségeket okozhat, ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az eltérő hulladékot a Megrendelő nyilatkozatának bevárása nélkül is a 5.4.. pont szerinti, eltérő feltételekkel ártalmatlanítsa.

5.7. Ha a hulladéknak a 5.1.. pont szerinti laboratóriumi vizsgálat alapján fel nem tárt valamely eltérése miatt a hulladék akár a Szolgáltató létesítményeiben vagy berendezéseiben, akár a környezetben kárveszélyt idéz elő vagy kárt okoz, úgy a Megrendelő teljes kártérítéssel tartozik. A kár fogalmába beletartoznak a kár megelőzéséhez, elhárításához, illetve csökkentéséhez szükséges intézkedések költségei, a kár miatt elmaradt vagyoni előny és az esetleges bírságok is.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató minden elvégzett szállítási szolgáltatás és beszállított – mennyiségileg és minőségileg átvett – hulladék tétel után a túloldalon szereplő díjak és a 2.6. pont szerinti mennyiség alapján számlát állít ki. Az elektronikus útdíjat a Szolgáltató – az általa kiállított számlán külön sorban feltüntetett összegben – továbbhárítja a Megrendelőre.

6.2. A szolgáltatást a mindenkor hatályos mértékű ÁFA terheli, amelyet a Szolgáltató a Megrendelőre áthárít.

6.3. A fizetés a túloldalon meghatározott időben és módon, a Szolgáltatónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi számlájára történik.

6.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény (a továbbiak­ban: Ptk.) szerinti késedelmi ka­matot számítja fel.

 1. általános hulladék beszállítási feltételek

7.1. Hulladékfogadás munkanap 600-tól 1800-ig, előre egyeztetett napon. (Készpénzes fizetés esetén hulladékfogadás kizárólag szerdai napon 800-tól 1400-ig.)

7.2. A hulladékok csomagolásának, a beszállító gépjárműnek és vezetőjének meg kell felelnie az ADR előírásainak. A küldeménydarabokon fel kell tüntetni az „SZ” kísérőjegy, illetve a jogszabályok által előírt más kísérőokmány számát, a hulladék HAK kódszámát és megnevezését, UN számát, valamint el kell látni megfelelő bárcával. Ha a szállítást a Szolgáltató végzi, a Megrendelő köteles a hulladékokat az elszállításra az ADR előírásoknak megfelelően csomagolva úgy előkészíteni, hogy az tehergépjárművel akadálymentesen megközelíthető legyen.  Az elszállítandó hulladékoknak a tehergépjárműre történő rakodását a Megrendelő köteles elvégezni.

7.3. Az ADR előírásoknak nem megfelelően előkészített szállítmány átvételét a Szolgáltató köteles megtagadni. A meghiúsult szállítás költsége a Megrendelőt terheli.

7.4. Egy csomagolási egységben csak egyfajta hulladék lehet. Raklapos beszállításnál a szennyezett raklap is veszélyes hulladéknak minősül.

7.5. Nem veszélyes hulladék esetén a Megrendelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a hulladék nem veszélyes. A hi­ánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozat két példányát, valamint az általános fuvar- vagy szállítólevelet mellékelni kell a szállítmányhoz. A fenti dokumentumok hiányában a szállítmány átvételét a Szolgáltató köteles megtagadni. A meghiúsult szállítás költsége a Megrendelőt terheli.

7.6. A Szolgáltató biztosítja a nála szokásos gépi anyagmozgatási rendszer szerinti gépi lerakodást, ha azonban ez a beszállított hulladékra nem alkalmazható, úgy a lerakodás – az esetleges kézi lerakodás is – a Megrendelő vagy az általa megbízott szállító feladata. A Szolgáltató telephelyén az üzembiztonsági előírások betartása kötelező. Az üzem területén fejvédő, megfelelő védőruházat, lábbeli, ezen felül a lerakodási helyeken légzésvédő használata kötelező.

7.7. A hulladék beszállításának feltétele a Megrendelő KÜJ és KTJ számának a Szolgáltató részére történő előzetes megadása.

 1. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

8.1. A Szolgáltató a Ptk. szerint felelősséget vállal a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért.

8.2. A Szolgáltató 8.1. ponton kívüli kártérítési felelőssége:

 1. a) a szállítási szolgáltatások tekintetében kizárólag a káreseménykori aktuális gépjármű- és környezetszennyezési felelősségbiztosításának mértékéig és feltételei szerint áll fenn. A Szolgáltató a gépjárműveire kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a tevékenységére pedig az UNIQA Biztosító Zrt-nél 1932996 kötvényszám alatt környezetszennyezési felelősség-biztosítással rendelkezik;
 1. b) a hulladék ártalmatlanítási szolgáltatások tekintetében kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkra, és legfeljebb Megrendelő által a Szolgáltató részére a károkozás időpontját megelőző három hónapban megfizetett nettó szolgáltatási díj összegéig terjed.

Ezt meghaladóan a felek a Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárják.

 1. HATÁLY ÉS FELMONDÁS

9.1. A jelen szerződés az aláírás napjától a túloldalon meghatározott időpontig hatályos.

9.2. Bármely fél jogosult a rendkívüli felmondásra, ha a másik fél a szerződést vagy a szerződéssel kapcsolatban a jogszabályokat súlyosan megszegi. A rendkívüli felmondás azonnalra szól.

 1. Egyéb megállapodások

10.1. Mindkét fél köteles a jelen szerződés teljesítése során, illetve annak kapcsán a másik félről vagy a másik fél érdekkörében álló harmadik személyekről tudomására jutott üzleti titkot, így különösen a jelen szerződés feltételeit határidő nélkül titokban tartani. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki olyan adatokra, amelyek átadását jogszabály közérdekből elrendeli.

10.2. Ha a szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett – a szerződés egészével összhangban – azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetle­gesen érvénytelen részhez.

10.3. A jelen szerződés körében minden olyan esemény vis maior, amely az általa érintett fél akaratától függetlenül következik be és amelyet az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tud. Vis maiornak minősül továbbá feltétlenül bármelyik fél üzletszerű működését befolyásoló vagy korlátozó jogszabályi változás, hatósági intézkedés, váratlan műszaki leállás vagy meghibásodás.

10.4. A felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben a felek között keletkezik, alávetik magukat helyi bírósági hatáskör esetében a Tatabányai Járásbíróság, törvényszéki hatáskör esetében a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10.5. Az egyedi- vagy keretszerződésekben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései vonatkoznak.