A SARPI Dorog Kft. az ország egyik legjelentősebb környezetvédelmi szolgáltatója, tevékenységével jelentősen hozzájárul az ország környezeti helyzetének javításához azáltal, hogy a veszélyes hulladékokat szakszerűen, a legszigorúbban ellenőrzött körülmények között szállítja és ártalmatlanítja, és abból energiát állít elő. Ezáltal az egészséget és környezetet súlyosan károsító anyagokat, mint veszélyforrásokat megszünteti. A szakszerű ártalmatlanítás által biztosítja, hogy a veszélyes hulladék ne kerülhessen a környezetbe.

A SARPI Dorog Kft. vezetése tudatában van annak, hogy hosszú távú céljai eléréséhez a környezettudatos, a munkahelyi biztonságot, és energiahatékonyságot előtérbe helyező vállalati magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. Ezért versenyképességének megőrzése, további javítása érdekében az alábbi elvek szerint kívánja az összhangot megteremteni üzleti, és a környezetvédelemmel, munkabiztonsággal, és energiagazdálkodással kapcsolatos tevékenységei között. Az országos hulladékártalmatlanítás felelősségéből részt vállalva a társaság vezetése rögzíti Környezeti, Munkabiztonsági és Energiagazdálkodási Politikáját, elkötelezetten támogatja annak megvalósítását, a vonatkozó jogi előírások teljesítése mellett a környezetvédelmi és munkahelyi biztonságot valamint az energiahatékonyságot fokozó tevékenységét folyamatosan továbbfejleszti.

 • Tekintettel arra a tényre, hogy az égetőművet Dorog, Tokodaltáró és Esztergom- Kertváros lakott területeinek közelébe telepítették és ott működik, a területhasznosítás és a telephelyen folytatott tevékenységek végzése során mindenkor körültekintően járunk el.
 • Új beruházások, fejlesztések tervezésekor mind a környezetvédelmi, mind a munkabiztonsági mind pedig energiahatékonysági szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük, a vészhelyzetek megelőzésének elvét valljuk. Tevékenységeink tervezése, fejlesztése során előnyben részesítjük a környezetkímélő, munkabiztonság és energiahatékonyság szempontjából kiemelkedő megoldásokat.
 • Tevékenységeink során, különös tekintettel az égetési technológiára, a keletkező kibocsátásokat folyamatosan ellenőrizzük, a lehetőségek szerint csökkentjük.
 • Társaságunk célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása a vonatkozó jogi és műszaki szabályoknak megfelelően, környezetszennyezést kizáró módon történjen.
 • Energiahasznosító rendszerünket hatékonyan valósítjuk meg, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük.
 • Részt vállalunk a környezetvédelmi törvényalkotási-véleményezési folyamatban.
 • Dorog város és környéke környezetvédelmi tevékenységét támogatjuk.
 • Közvetve támogatjuk a környék hőellátását.
 • Alapvető kötelességünknek tekintjük a jogszabályokban és a hatósági előírásokban foglaltak maradéktalan betartását, valamit a megrendelői és etikai követelményeknek való megfelelést. A hatóságokkal való együttműködést biztosítjuk.
 • A környezetvédelmi, egészségvédelmi, biztonsági és energiahatékonysági célkitűzéseinket, irányelveinket folyamatosan fejlesztjük.
 • Munkavállalóink egészségének és biztonságának védelme érdekében feltárjuk a munkahelyeken előforduló veszélyeket, rendszeresen értékeljük tevékenységeink egészségügyi és biztonsági kockázatait, azokat tervszerű intézkedésekkel folyamatosan igyekszünk minimalizálni.
 • Megfelelő munkahelyi környezetet kialakítására törekszünk, amelyben az alkalmazottak munkájukat igényesen végezhetik.
 • Üzemvitelünk biztonságát folyamatosan növeljük, a havária esetek elkerülésére és az esetleges károk csökkentésére a lehető legnagyobb mértékben felkészülünk.
 • A biztonságos, hatékony munkavégzéshez szükséges személyi és technológiai feltételeket folyamatosan fejlesztjük.
 • Alkalmazottaink képességeinek, képzéseinek fejlesztése fontos szerepet játszik a környezetközpontú és energiatakarékos szemléletmód meghonosításában, munkahelyünk biztonságának fokozásában, ezért törekszünk az ez irányú fejlődés elősegítésére.
 • Különös figyelmet fordítunk a környezet- és munkavédelemmel, illetve a környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelmi, biztonsági és Energiagazdálkodási irányítással kapcsolatos információáramlás megszervezésére, munkatársaink, a hatóságok és a közvélemény tájékoztatására szolgáló rendszerek hatékony működtetésére.
 • Energiafogyasztási adatainkat folyamatosan nyomon követjük és törekszünk az energiahatékonyság fejlesztésére.
 • Munkatársainktól felelős, gondolkodó, előírásnak és utasításoknak maximálisan eleget tevő munkavégzést várunk el.
 • Biztosítjuk a cég működéséhez szükséges erőforrásokat (személyi, tárgyi feltételeket, technikai eszközöket és módszereket) a cég hatékony működése és az integrált irányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése érdekében.

A SARPI Dorog Kft. tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének.

E szervezetekben és szerződéses partnereink felé képviseljük a környezettudatos irányítás fontosságát.

Politikánkat nyilvánosságra hozzuk és bármely érdeklődő fél számára hozzáférhetővé tesszük.